Broad Beans Bunny Combo
94.50 94.50 94.5 ZAR
Mixed Box/Samoosa Combo
63.00 63.00 63.0 ZAR
Sharing Platter
205.00 205.00 205.0 ZAR
Sausage & Samoosa Combo
237.00 237.00 237.0 ZAR
Mutton Bunny Combo
157.50 157.50 157.5 ZAR
Chicken Strips Combo
52.50 52.50 52.5 ZAR
Platter
262.50 262.50 262.5 ZAR
Dessert Samoosas
48.00 48.00 48.0 ZAR
Coffee Samoosa Combo
27.00 27.00 27.0 ZAR
High End Nescafe Hot Drinks
16.00 16.00 16.0 ZAR
Veg Breyani Mondays
42.00 42.00 42.0 ZAR
Veg Breyani, Soji and 300ml Coke
63.00 63.00 63.0 ZAR
Chicken Breyani Wednesdays
52.50 52.50 52.5 ZAR
Chicken Breyani, Soji and 300ml Coke
73.50 73.50 73.5 ZAR
Mutton Breyani Fridays
73.50 73.50 73.5 ZAR
Mutton Breyani, Soji and 300ml Coke
94.50 94.50 94.5 ZAR
Soji with Cream and Almonds
16.00 16.00 16.0 ZAR